Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Hotele Olsztyn Sp.z o. o. z siedzibą w Olsztynie - ZAKOŃCZONE.


Działając na podstawie § 18 ust. 1-6 i § 22 ust. 3 pkt 6) Umowy Spółki Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, przepisów art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476)
 
RADA NADZORCZA
SPÓŁKI HOTELE OLSZTYN SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
 
 
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
 
Prezesa Zarządu
Hotele Olsztyn Sp.z o. o. z siedzibą w Olsztynie
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście lub pocztą na adres: Hotele Olsztyn Sp. z o.o. ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, w zamkniętych niepodpisanych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Hotele Olsztyn Sp. z o. o.” w terminie do 25 kwietnia 2018 r., do godziny 12.00. W przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.
 
Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego musi spełniać łącznie następujące warunki:
a)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)   spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f)     korzystać z pełni praw publicznych,
g)   posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego.
 
Dodatkowymi atutami będą:
- doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży hotelarskiej,
- wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym działa Spółka Hotele Olsztyn Sp. z o. o.
 
Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)   jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Hotele Olsztyn Sp. z o. o.
 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
2)  oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata - w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
3)     oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
4)     oświadczenie o co najmniej 5-letnim zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek,
5)     oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
6)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8)     oświadczenie o nie naruszaniu określonych w przepisach odrębnych ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
9)     zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przed dniem publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
11) oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
12) oświadczenie, że kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
13)  oświadczenie, że kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
14)  oświadczenie, że kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
15)  oświadczenie kandydata, że nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
16) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu Prezesowi Rady Ministrów, wykonującemu prawa z udziałów w Spółce, oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. z dnia 8 listopada 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2186).
 
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty (np. referencje, rekomendacje).
 
Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego:
1.    Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesłane pocztą w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 12°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Hotele Olsztyn Sp. z o.o.” na adres Spółki: ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn. Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie Spółki w godzinach od 8°° do 16°° (za wyjątkiem ostatniego dnia terminu, w którym przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w godzinach od 8°° do 12°°).
2.    W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień i godzina ich doręczenia.
3.   Otwarcie ofert oraz ocena formalna odbędzie się dnia 25.04.2018 r., po godzinie 12°°.
4.   Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w dniach 7 maja 2018 r. – 12 czerwca 2018 r. Każdy z kandydatów zostanie powiadomiony indywidualnie o wyznaczonej dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Kandydaci, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, zostaną powiadomieni pocztą oraz elektronicznie.
6.   Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału
w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
7.   Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3)  znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasad nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
5) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations, zasad i przepisów prawa pracy,
7)  wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
8.   Podstawowe informacje o Spółce, tj. Umowa Spółki, odpis z KRS, schemat organizacyjny Spółki, sprawozdanie finansowe za 2017 r., sprawozdanie F-01 wg stanu na dzień 31.12.2017 r., będą udostępniane kandydatom w sekretariacie Spółki, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 24.04.2018 r., po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.
9.   Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.
10. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w Spółce. W razie potrzeby Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
11.   Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na adresy poczty elektronicznej wskazane przez kandydatów w zgłoszeniu do postępowania. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do postępowania.
12.   Pozostałe szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476).

 
Załączniki:
- wzór oświadczenia o zachowaniu poufności
- uchwała Rady Nadzorczej
 
Osw_o_poufn (14kB) word
PostKwalPrez2018_04 (1742kB) pdf
PostKwalPrez2018_05 (1270kB) pdf
UchwRN_ZmTerRozKwal (540kB) pdf
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego. (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Nadzorcza (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Zbigniew Krynicki (11 kwietnia 2018, 11:45:00)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Krynicki (12 czerwca 2018, 14:12:35)
Zmieniono: w tytule dodano "zakończone"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1578