Regulamin zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o.

                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/X/VIII/2019
                                                                                                    Zarządu Hotele Olsztyn Sp z o.o.
                                                                                                         z dnia 8 października  2019 r.
 
 
Regulamin zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących
 
własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o.
 
 
Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą: Hotele Olsztyn Sp. z o. o. o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)   Spółce - należy rozumieć przez to Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie,
2)   nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową, nieruchomość budynkową, nieruchomość lokalową stanowiącą własność Spółki lub nieruchomość gruntową, co do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego, jak również udziały w ww. prawach,
3)   cenie wywoławczej – należy przez to rozumieć cenę nieruchomości ustaloną na podstawie jej aktualnej wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, poniżej której Spółka nie może sprzedać nieruchomości;
4)   prowadzącym przetarg – należy przez to rozumieć Spółkę lub podmiot gospodarczy prowadzący przetarg na zlecenie Spółki.
§2.
1.    Zbycie nieruchomości o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, następuje, z zastrzeżeniem postanowień § 21, w drodze przetargu ustnego lub przetargu pisemnego, przeprowadzonego z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszejszym Regulaminie, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł.
2.    O wyborze formy przetargu decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu z tym, że w przypadku gdy wartość nieruchomości przekracza 100 000 zł przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego.
§3.
1.    Prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie przed rozstrzygnięciem przetargu.
2.    W razie naruszenia przepisów, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą: Hotele Olsztyn Sp. z o.o.o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł, lub niniejszego Regulaminu, prowadzący przetarg może unieważnić przetarg.
§4.
1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wadium winno się znaleźć na rachunku Spółki na jeden dzień przed datą przetargu, dlatego osoby i podmioty opłacające wadium powinny uwzględnić czas operacji bankowych. Brak wpłaty wadium na dzień przed przetargiem powoduje nieważność oferty.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.
4. Wadium jest wnoszone w gotówce.
5. Wadium zwraca się po odstąpieniu od rozstrzygnięcia przetargu, jego unieważnieniu lub zamknięciu, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu, unieważnienia lub zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8.
6.  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta w przetargu pisemnym lub któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym, nie przystąpi do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.  
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
8.  Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
§5.
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się:
1)       na stronie internetowej Spółki,
2)       w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki,
3)       w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
4)  w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w lokalu podmiotu, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu – w przypadku zlecenia przez Spółkę przeprowadzenia przetargu innemu podmiotowi gospodarczemu.
§6.
1.        Ogłoszenie o przetargu określa:
1)     firmę, siedzibę i adres Spółki oraz, w przypadku zlecenia przez Spółkę przeprowadzenia przetargu innemu podmiotowi gospodarczemu, odpowiednie dane identyfikujące prowadzącego przetarg;
2)     termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
3)     termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane nieruchomości;
4)     rodzaj i liczbę zbywanych nieruchomości;
5)     wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
6)     termin i sposób wnoszenia wadium;
7)     miejsce, termin i formę przetargu oraz, w przypadku przetargu pisemnego, tryb i formę składania ofert, a także okres, w którym oferta jest wiążąca;
8)     pouczenie o treści §4 ust. 3, §4 ust. 6-8, §11 oraz informację o przysługującym prawie pierwszeństwa lub pierwokupu,
9)     w przypadku przetargu pisemnego – oprócz pouczenia, o którym mowa w pkt 8), pouczenie o treści §18 ust. 2 i 3.
2.    Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
§7.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
1)  członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz  prokurenci i pełnomocnicy Spółki;
2)  podmiot, któremu Spółka zleciła prowadzenie przetargu oraz członkowie jego władz wykonawczych,  organu nadzorującego oraz  prokurenci i pełnomocnicy;
3)  inne osoby, niż wymienione w pkt 1 i 2, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4)  małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 3;
5)  osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1 – 3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności; w szczególności osoby fizyczne, będące w stosunku do osób wymienionych w pkt 1 – 3 ich powinowatymi lub przysposobionymi lub korzystającymi z opieki w ramach rodziny zastępczej.
 
§8.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana każdorazowo uchwałą Zarządu Spółki. Szczegółowy zakres prac komisji określa Regulamin komisji przetargowej.
2.  Po zakończeniu przetargu przewodniczący komisji poinformuje uczestników przetargu o jego rozstrzygnięciu.
§9.
1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.
2.  Po zakończeniu przetargu, prowadzący przetarg ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży, pod warunkiem nie skorzystania przez uprawnione podmioty z prawa pierwszeństwa lub pierwokupu.
3. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku przysługiwania podmiotowi uprawnionemu prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub do złożenia w tym terminie notariuszowi, do depozytu, kwoty odpowiadającej cenie nabycia.
§10.
W przypadku skorzystania przez uprawniony podmiot z prawa pierwszeństwa lub pierwokupu, Spółka zwróci oferentowi, który wygrał przetarg, uiszczoną cenę nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę od notariusza pisemnego zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub pierwokupu.
§11.
Jeżeli nabywca nie dokona w terminie czynności określonej w § 9 ust. 3, traci prawa wynikające z przybicia, a wniesione wadium przepada na rzecz Spółki.
§12.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży przenoszącej na nabywcę własność lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości lub udział w. ww. prawach.
Rozdział II
Przetarg ustny
§13.
1. Przetarg ustny odbywa się w drodze ogłoszonej publicznie licytacji.
2.  Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg spośród członków komisji przetargowej, zwana dalej „ licytatorem”.
3.  Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą i wysokość postąpienia.
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
5. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.
§ 14.
Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:
1)     oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
2)     imię i nazwisko licytatora;
3)     przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej;
4)     listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
5)     imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
6)     cenę nabycia zaoferowaną przez nabywcę;
7)     oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
8)     wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
9)     wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;
10)podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku podpisu nabywcy.
§ 15.
Datę sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 14 uważa się za dzień zakończenia przetargu ustnego.
 
 
Rozdział III
Przetarg pisemny
§16.
1. Oferty składane w formie pisemnej powinny zawierać:
1)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę), siedzibę i dane rejestrowe oferenta;
2)     oferowaną cenę nabycia;
3)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu pisemnego,
4)     potwierdzenie opłacenia wadium.
2.    Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w ogłoszeniu składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
§17.
Nieważność ofert powoduje:
1)   złożenie oferty po terminie;
2)   brak wpłaconego wadium w wymaganym terminie;
3)   oferta nie zawiera wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów.
§18.
1. Prowadzący przetarg pisemny stwierdza brak naruszenia złożonych ofert, następnie dokonuje otwarcia ofert i ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę nabycia.
2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku obecności wszystkich oferentów, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.
§19.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, z zastrzeżeniem §9 ust. 3.
§ 20.
1. Do przetargu pisemnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przetargu ustnego.
2.  Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół. Przepis §14 stosuje się odpowiednio.
 
Rozdział IV
Wyłączenia i przepisy końcowe
§ 21.
Spółka może sprzedać nieruchomości bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
1)  na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej. Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza kwotę 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), wymagana jest zgoda zgromadzenia wspólników.
2)  zbycie następuje w drodze innej czynności prawnej niż sprzedaż;
3)  zbycie nieruchomości następuje na rzecz podmiotu zależnego lub powiązanego ze Spółką w najszerszym rozumieniu zdefiniowanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
4)  zbycie następuje na rzecz podmiotu, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa lub pierwokupu nabycia nieruchomości;
5)  zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki i z zachowaniem odrębnych przepisów;
6)  zbycie następuje w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym lub w wykonaniu zobowiązań Spółki zaciągniętych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.);
7)  zasady zbycia nieruchomości określonego rodzaju zostały uregulowane
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
8)  przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.). Cenę nabycia określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte, wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu;
9)  zasady zbycia zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki na uzasadniony wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.
§22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą: Hotele Olsztyn Sp. z o.o. o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł. oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§23.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem, w tym koszty aktów notarialnych.

Regulamin_10_2019 (1777kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Hotele Olsztyn sp. z o.o. (10 stycznia 2019)
Opublikował: Zbigniew Krynicki (22 stycznia 2019, 20:45:15)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Krynicki (8 października 2019, 20:44:08)
Zmieniono: Aktualizacja regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819