Regulamin komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/I/VIII/2019
Zarządu Hotele Olsztyn Sp z o.o.
                                                              z dnia 10 stycznia 2019 r.
 
 
 
Regulamin komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
 
 
§1
1.    Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa do spraw sprzedaży nieruchomości, w składzie od 3 do 7 członków, powoływana każdorazowo uchwałą Zarządu Hotele Olsztyn Sp. z o. o., zwana dalej: „komisją”.
2.    W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członkowie oraz radca prawny/adwokat.
3.    Pracą komisji kieruje przewodniczący.
4.    Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze jawnego głosowania.
5.    W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6.    Przewodniczący sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu, który podpisują uczestnicy przetargu oraz cały skład komisji.
7.    Czynności istotne dla toku postępowania przetargowego wymagają zaprotokołowania przez komisję.
8.    Komisja działa od momentu powołania w formie uchwały Zarządu do rozstrzygnięcia przetargu i przedłożenia protokołu przetargu Zarządowi.
 
§2
Do zadań komisji należy w szczególności:
1.    przygotowanie i przeprowadzenie przetargu i ustalenie podmiotu, który wygrał przetarg,
2.    sprawdzenie dokumentów tożsamości, dokumentów rejestrowych, pełnomocnictw uczestników przetargu,
3.    sprawdzenie dowodów wpłaty wadium,
4.    niezwłoczne przedstawienie Zarządowi protokołu z posiedzenia komisji.
 
§3
1.    W przypadku przetargu ustnego, licytatora do przeprowadzenia publicznej licytacji wyznacza spośród członków komisji Zarząd w uchwale, o której mowa w §1 ust. 1 .
2.    Wszelkie dokumenty wymagane od oferentów, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, przechowywane są w stanie nienaruszonym w kasie pancernej Hotele Olsztyn Sp. z o. o.
3.    Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
 
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotele Olsztyn Sp. z o. o. z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki pod firmą: Hotele Olsztyn Sp. z o.o. o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000,00 zł., postanowienia Regulaminu zasad i trybu zbycia nieruchomości stanowiących własność Hotele Olsztyn Sp. z o. o. oraz przepisy kodeksu cywilnego.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Hotele Olsztyn sp. z o.o. (10 stycznia 2019)
Opublikował: Zbigniew Krynicki (23 stycznia 2019, 19:09:43)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Krynicki (23 stycznia 2019, 19:19:19)
Zmieniono: poprawka daty wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642