Informacje publiczne nieudostępniane w BIP

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. poz. 1198 ze zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do dostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającą tym kosztom.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji

wniosek do pobrania (95kB) pdf


Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Hotele Olsztyn Sp. z o.o. ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn lub składać osobiście w sekretariacie Spółki.  Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa.

metryczka


Wytworzył: Ilona Markiewicz (26 marca 2010)
Opublikował: Ilona Markiewicz (26 marca 2010, 08:10:20)

Ostatnia zmiana: Ilona Markiewicz (7 maja 2010, 07:15:42)
Zmieniono: korekta edytorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6208